Air quality List (AQI) en Luchtkwaliteitsindex RIVM

Om het verloop vehicle de luchtvervuiling op een plaats inside de gaten les houden, will be de Air quality List ingevoerd, perish een grove aanwijzing kan geven voor de schadelijkheid vehicle de plaatselijke luchtvervuiling. Voor een aantal vervuilende stoffen en soorten fijnstof worden eerst normen bepaald, waarmee de ter plaatse gemeten concentraties vergeleken worden, perish gemiddeld zijn above een uur, een dag regarding een jaar. Dit levert voor elk sort vervuiling een list op (meetwaarde/norm times 100 %). De Air quality List wordt gevonden front door als eindresultaat de list voor de plaatselijk meest vervuilende stof above les nemen. De zes vervuilende soorten fuel en stofdeeltjes perish meestal gemeten worden zijn ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), lucht kwaliteit koolmonoxide (CO) en deeltjes fijnstof PM10 (doorsnee kleiner john 10 micrometer) en PM2. 5 (kleiner john a couple of, 5 micrometer). Verder kan een maat voor verminderde zichtbaarheid gebruikt worden. [3] Inside Europa werden O3, NO2 en PM10 gebruikt achieved plannen voor SO2, CORP en PM2. 5 inside de Frequent Air quality List (CAQI, 2012)[4][5]. De waardering vehicle de (C)AQI will be: 0-25 high heel laag, 25-50 laag, 50-75 gemiddeld slecht, 75-100 slecht, >100 high heel slecht. Bijvoorbeeld inside Utrecht zijn emergeny room drie meetpunten achieved AQI’s achieved uurgemiddelden op 20 juni 2019 om 11: 00 uur vehicle 65 (Kardinaal de Jongweg, matig slecht), of sixteen (Erzeijstraat, goed) en sixty-four (Griftpark, matig slecht). [6]Het meetpunt voor het Vondelpark inside Amsterdam gaf toen een waarschuwing: een AQI vehicle 148 (ongezond voor gevoelige groepen) front door een piek inside fijnstof PM10[7]

Het Luchtmeetnet[8] vehicle onder meer het RIVM geeft een landkaart achieved grafieken voor de concentraties bij de Nederlandse meetstations. Inside een rapport[9] hanteert het RIVM een andere list john de AQI, namelijk voor ozon, stikstofdioxide (NO2) en fijnstof PM10 en PM2, 5 en een waarde (1-10) voor het gezondheidseffect vehicle de (slechte) luchtkwaliteit.

Verbeteren vehicle de luchtkwaliteit
Het milieubeleid gaat uit vehicle drie sporen waarop ongewenste milieusituaties kunnen worden verbeterd:

bronmaatregelen
maatregelen inside het overdrachtsgebied
maatregelen bij de ontvanger
Inside Nederland worden inside het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit generieke en locatiespecifieke maatregelen vastgesteld perish ervoor moeten zorgen dat aan de Europese grenswaarden wordt voldaan, ondanks het negatieve result vehicle ruimtelijke ontwikkelingen.

Bronmaatregelen
Bij bronbeleid wordt beoogd de uitstoot vehicle schadelijke stoffen primary aan les pakken. Het result vehicle bronmaatregelen hangt sterk af every stof; maatregelen perish de uitstoot vehicle motoren vehicle auto’s beoogt schoner les maken, hebben bijvoorbeeld meer result op stikstofdioxide john op fijn stof.

Voorbeelden vehicle bronmaatregelen zijn:

Verplichten vehicle een katalysator regarding roetfilter bij auto’s;
Overschakelen vehicle kolen regarding olie als brandstof naar aardgas, wind- regarding zonne-energie;
Veranderen vehicle verkeersstromen.
Maatregelen inside het overdrachtsgebied
Maatregelen inside het overdrachtsgebied zorgen ervoor dat de schadelijke stoffen niet, minder snel regarding inside kleinere hoeveelheden inside gebieden terecht kan komen waar deze schade voor de gezondheid kunnen veroorzaken. Deze maatregelen verkleinen de uitstoot zelf niet. Maatregelen inside de overdrachtssfeer worden voornamelijk toegepast langs snelwegen.

Voorbeelden vehicle maatregelen inside de overdrachtssfeer zijn:

Hogere schoorstenen bij fabrieken om de verspreiding vehicle schadelijke stoffen les beïnvloeden;
schermen (zogeheten ‘luchtkwaliteitsschermen’) : dit kunnen standaard geluidschermen zijn, maar kunnen ook specifiek op luchtverontreiniging zijn gedimensioneerd;
vergroting vehicle de afstand tussen de weg en de plaats waar blootstelling plaatsvindt, bijvoorbeeld front door het verleggen vehicle fietspaden.
Maatregelen bij de ontvanger
Mogelijke maatregelen bij de ontvanger (bv. weggebruikers regarding aan woningen regarding gebouwen) zijn beperkt, en hebben voornamelijk betrekking op isolerende maatregelen regarding luchtverversingsinstallatie. Effectievere maatregelen inside deze categorie hebben betrekking op de ruimtelijke ordening. Zo kan bij de organizing vehicle functies voor gevoelige personen rekening worden gehouden achieved de afstand tot vervuilende activiteiten, zoals een weg regarding bedrijventerrein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *